ZAPRASZAMY DO UNICAP Inwestycje

AKCJE PRACOWNICZE

Inwestycja w akcje pracownicze spółek Skarbu Państwa stanowi intratną alternatywę dla inwestycji giełdowych lub surowcowych.

CZYM SĄ AKCJE PRACOWNICZE?

Akcje pracownicze to udziały, które otrzymują najczęściej pracownicy komercjalizowanych przedsiębiorstw państwowych przekształcanych w spółki Skarbu Państwa. Kwestie te reguluje ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z 1996 roku. Na jej podstawie pracownicy mogą nabyć nieodpłatnie do 15 proc. akcji prywatyzowanej spółki. Do historii przeszły prywatyzacje takich przedsiębiorstw jak Bank Śląski, KGHM czy PZU. Akcje pracownicze są trudno dostępne ale jednocześnie oferują wysoką stopę zwrotu ponieważ można je nabyć z wysokim dyskontem względem ich rzeczywistej wartości. Dodatkowo nabywając akcje pracownicze unikamy redukcji zapisów, która towarzyszy prawie każdej pierwszej ofercie publicznej spółek Skarbu Państwa.

W zależności od czasu prywatyzacji przedsiębiorstwa i przekształcenia formy prawnej akcje pracownicze zostały przyznane w formie gratyfikacji pozapłacowych wynikających ze stażu pracy pracownika przypisanych bezpłatnie, lub płatnie w preferencyjnej cenie.

Akcje pracownicze są pełnoprawnymi papierami wartościowymi, a ich nabycie upoważnia nie tylko do praw o majątkowym charakterze własności, ale również do corocznego odbioru wypłacanej dywidendy oraz udziału w walnych zgromadzeniach danej spółki.

Umowa cywilno–prawna kupna–sprzedaży akcji jest sygnowana oraz świadczona notarialnie przez Zbywcę oraz Nabywcę akcji. Nabywca otrzymuje Imienne Zaświadczenie Depozytowe stając się właścicielem akcji imiennych. Tuż przed debiutem giełdowym następuje (na zlecenie właściciela) konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zapisanie na dowolnym rachunku maklerskim w wybranym przez właściciela akcji domu maklerskim. Co istotne, inwestycja w akcje pracownicze nie wiąże się z blokadą inwestowanego kapitału. W/w papiery wartościowe można sprzedać innemu inwestorowi indywidualnemu (lub instytucjonalnemu) przed debiutem giełdowym spółki na podstawie umowy cywilno–prawnej w dowolnie wybranym momencie. Najbardziej opłacalne jest jednak realizowanie zysku po debiucie giełdowym lub w przypadku wzrostowej koniunktury rynkowej – korzystanie z dalszej fali wzrostów.