ZAPRASZAMY DO UNICAP Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Ubezpieczenia majątkowe mają charakter odszkodowawczy, w razie zajścia zdarzenia określonego w umowie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie uprawnionej osobie. Świadczenie jest związane z wielkością uszczerbku jakiego doznał ubezpieczony majątek. Górną granicą takiego świadczenia jest wartość szkody. Możemy ubezpieczyć np. budynki, maszyny, urządzenia, wyposażenie, nakłady inwestycyjne, wartości pieniężne.